آموزشی،فرهنگی ،خبری ،سیاسی و اجتماعی- داود غفاری - به روز شده درمرداد ماه سال 93

خوش آمدید! قدم رنجه فرمودید!
                                          
اللهم فک کل اسیر

 

از اینکه لحظاتی از وقت گرانبهایتان را

در وبسایت آموزش و پرورش ایران و جهان

صرف فرمودید ؛ صمیمانه سپاسگزارم ؛

مجددا منتظـر حضــور سبـز و پر مهرتان هستـم!

 
 
 


:: برچسب‌ها: خیرمقدم, آموزش و پرورش ایران و جهان
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : شنبه 13 اردیبهشت1393
شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری

شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد. (برای زنان شرط سني ضرورت ندارد)
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي‌ سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند.

سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است.

كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال است، در صورتي كه بيش از بيس سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي‌شوند

انواع بازنشستگی : توافقی– اختیاری (1- اختیار دستگاه 2- اختیار مستخدم) قهری- اجباری  - مشاغل سخت و زیان آور- بازنشسته متوفی- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه

 1- بازنشستگی توافقی :

باستناد بند الف و تبصره1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال خدمت و بدون شرط سنی می توانند بازنشستگی نمایند. مشروط بر اینکه تقاضای وی مورد موافقت قرار گرفته باشد

 2- بازنشستگی اختیاری:

( اختیار دستگاه – اختیار مستخدم)

الف )باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/2/68 مجلس شورای اسلامی دستگاه دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند راسا" یپبازنشسته نمایند

ب ) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هر قدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه موظف است در خواست وی را قبول نماید.

به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری : حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی   باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال  

 3- بازنشستگی قهری : بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمایند.

4- بازنشستگی اجباری:

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

5- بانشستگی ناشی از فوت عادی:

باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یکروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد.

6- بازنشسته متوفی :

باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوری هر گاه بازنشستخ شود یکروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

7- بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه:

باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر گردیده است با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

 8- بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور:

باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 مجلس شورای اسلامی جانبازان و شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور با داشتن 20 سال سابقه خدمت . 50 سال سن و شاغلین زن با داشتن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا" مشخص گردیده است می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

1-  جانبازان با درجات 20% تا 40% از کارافتادگی حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی .

2-  جانبازان با درجات 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال خدمت ارفاقی.

3-  معلولین ناشی از کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل حداقل 5 و حداکثر 8 سال خدمت ارفاقی.

4-  معلولیت غیر ناشی کار با درجات 20%تا 40% از کار افتادگی کامل با حداقل 3و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی

5-  معلولین غیر ناشی از کار با درجات 40 % از کار افتادگی کامل حداقل 3 و حداکثر 6 سال خدمت ارفاقی.

 9- رشته پرستاری { پرستار ، بهیار و کمک بهیار}:

(( بابت هر سال خدمت در بیمارستانها و مراکز سوختگی و روانی به مدت 3ماه خدمت ارفاقی))

 10 –پرستار، بهیار، کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی و یا دانشکده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقی))

 11- پرستار،بهیار،کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت ستادی  و غیر بهداشتی درمانی بمدت1 ماه خدمت ارفاقی))

 12- تکنسین آزمایشگاه ، تکنسین اطاق عمل ، تکنسین فوریتهای پزشکی :

به ازاء هر سال خدمت یکماه خدمت ارفاقی

 13- باستناد بند 3 ماده قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد.

الف) کار با پرتو گروه (الف) بازاء هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر 10 سال.

ب )کار با پرتو گروه (ب) بازاء هر سال خدمت6 ماه  افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر5 سال.

 دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

(( هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته شود مجاز بکار با اشعه نخواهد بود))

نتیجه :۱

1- به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی عادی به شرح ذیل می باشد

 الف : حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی   باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال  

ب : حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق برای آقایان

تبصره : 1- سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مذبور در بند ب برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2 - دستگاههای اجرا یی مکلفند کارمندانی كه  دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 60 سال سن می باشند را راسا و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند.

تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه می باشند را بازنشست کنند، سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنان کمتر از 25 سال است در صورتی که بیش از20سال سابقه خدمت داشته باشندمی توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.

تذکر : به استناد ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام تعیین حقوق باز نشستگی به کارمندانی که بیش از 30 سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال 2/5 % رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. 

نتیجه ۲ : بند الف ماده 103 شرايط بازنشستگي مشاغل تخصصي

نتیجه ۳  براساس قوانين سازمان تامين اجتماعي، حداقل 50 سال سن براي مردان و 45 سال سن براي زنان، شرط لازم براي بازنشستگي جانبازان و آزادگان به شمار مي‌رود.
دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل‌قبول از لحاظ بازنشستگي يا بيمه‌پردازي براي جانباز يا آزاده و حداقل شرط سني 50 سال سن براي مردان و 45 سال سن براي زنان، شرط لازم براي بازنشستگي جانبازان و آزادگان است.
جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامين اجتماعي شاغل در تمامي وزارتخانه‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، بانك‌ها، مؤسسات و سازمان‌هايي كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و همچنين جانبازان و آزادگان مشمول قانون كار و تامين اجتماعي شاغل در بخش غيردولتي يا مؤسسات مشمول قانون، با داشتن شرايط اجرايي لازم بازنشسته مي‌شوند.

بايد يادآور شد كه جانبازان و آزادگان مشمول اين بخشنامه درصورتي كه مدت سابقه مؤثر براي بازنشستگي آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت يا بيمه‌پردازي (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد، از احراز حداقل شرط سني بازنشستگي معاف هستند.
در عين حال در مورد شرايط بازنشستگي جانبازان براساس قوانين صندوق بازنشستگي كشوري بايد گفت: براساس قانون استخدام كشوري، نحوه بازنشستگي جانبازان با 20سال سابقه خدمت از تاريخ تصويب آن يعني اول آذر ماه 1367 تا اول فروردين 1369 اجرا شد.
اما براساس تبصره 2 ماده 2قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در 13 اسفند ماه سال 1368 شرط سني 50 سال به اين شرايط اضافه شد، به اين ترتيب قانون نحوه بازنشستگي اين گروه تا زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با شرط سني 50 سال ادامه داشت.
اين در حالي است كه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط جديد نحوه بازنشستگي معلولان و جانبازان تغيير كرد؛ به‌طوري كه براساس تبصره يك ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، اين گروه با 25 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني مي‌توانند بازنشسته شوند و يا به عبارت ديگر، شرط سني 50 سال در قانون مديريت خدمات كشوري از نحوه بازنشستگي معلولان و جانبازان حذف شده است:: موضوعات مرتبط: بازنشستگی زنان و مردان ماده 103مدیریت خدمات کشوری
:: برچسب‌ها: قانون بازنشستگی, بازنشستگی زنان شاغل, انواع بازنشستگی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : جمعه 2 آبان1393
خاتمی: بدبینی نظام (حکومت اقتدارگرا)به اصلاحات باید به خوشبینی تبدیل شود!

اعضاء شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب با محمد خاتمی دیدار کردند و وی اصول و معیارهای اصلاحات را برای آنها توضیح داد. خاتمی گفت:

گفتمان مجموعه‌ای از اندیشه و رویکرد است و در مورد اصلاح‌طلبی باید مشخص کنیم که این گفتمان چیست؟ البته در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته است و ماهیت و رویکرد اصلاح طلبی روشن است گرچه هنوز هم باید در این زمینه کار کرد.

1- گفتمان نخست دین را مانع پیشرفت می‌دانست و به‌طورکلی دین‌ستیز بود. امروزی بودن را، بدون در نظر گرفتن سیر و تحول تاریخی غرب و بنیادهای فکری آن، شباهت ظاهری با غرب معنا می‌کرد.

2- گفتمان دوم غرب را دشمن می‌پنداشت و باوجود این‌که درون‌مایه اصلی سنت محتوای آن است، ظاهر آن را بدون در نظر گرفتن محتوا اصل می دانست. به‌عنوان‌مثال پیروان این گفتمان باآنکه در ابتدا با ظلم و ستم قاجار مخالف بودند بعدها حاضر شدند همراه محمدعلی شاه و حکومت مستبد وی باشند.

3- گفتمان سوم گفتمانی بود که در عین پایبندی به سنت، قائل به نوآوری و اجتهاد در آن بود. با نوآوری در سنت مفاهیم جدیدی به‌مقتضای زمان در آن معنا می‌شود و دین می‌تواند پاسخ نیازهای جدید را بدهد. این گفتمان معتقد بود مردم بر سرنوشت خویش حاکم‌اند.

اما رویکرد سوم در عمل شکست خورد و در پی آن گفتمانی ایجاد شد که ماحصل آن دیکتاتوری خشن که ادعای نوآوری و نوسازی را داشت بود.

ما انقلاب بسیار بزرگی داشتیم که هم نگاه به دین داشت و هم به جامعه.

امام جمهوری اسلامی را مطرح کردند نه خلافت اسلامی و امروز هم شاهد این هستیم که گروه‌هایی تحت عنوان خلافت اسلامی چه بر سر اسلام و مردم‌آورده‌اند و می آورند. امام این موضوع را مطرح کردند چراکه مطمئن بودند جمهوریت به همان معنایی که در سطح جهان مطرح است دقیقاً با اسلام و دین سازگار است؛ اگر تعبیری از دین ارائه شود که با جمهوریت سازگار نیست آن تعبیر از اسلام لااقل از نظر انقلاب ما نادرست است.

هر جریانی ممکن است اشتباهاتی داشته باشد و ما منکر اشتباهات خود نیستیم ولی می‌توان به اطلاعات و آماری که چه در دولت قبل و چه امروز منتشر می شود مراجعه کرد و به‌راحتی به این نتیجه اذعان کرد که عملکرد دولت اصلاحات درخشان‌ترین عملکرد در دوران پس از جنگ در بسیاری از حوزه‌ها بوده است.

اصلاحات باید رویکردش رو به مردم باشد و کمک کند بدبینی‌های احتمالی که نظام نسبت به این جریان پیداکرده، حذف شود. اگر چنین نشود، نتیجه‌ای جز واگذاری عرصه به تندروهای مسئولیت‌ناپذیر جامعه حاصل نخواهد شد و این هم به زیان مردم است و هم به زیان نظام و رهبری. اصلاح‌طلبان در عرصه‌های مختلف باید زمینه تعامل و گفتگو با همه جریانات سیاسی معتدل را ایجاد کنند. البته این به معنای ائتلاف مستقیم نیست؛ اما می‌توان در حین رقابت، با احزاب و گروه‌های دیگر همکاری و همراهی داشت. خاتمی سخنان خود را با این جملات پایان داد که مجلس نباید در انحصار گروهی تندرو و انحصارطلب باشد و امید است گروه‌های اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و عقلای متعلق به هر جناح و گرایشی بتوانند مجلسی آرام و معتدل به وجود بیاورند.:: برچسب‌ها: خاتمی, دولت اصلاحات, درخشان‌ترین عملکرد, گروه‌های اصلاح‌طلب
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : جمعه 2 آبان1393
گوگل اپلیکیشن جدید Inbox را معرفی کرد: تحولی در ایمیل‌

گوگل ساعاتی پیش اپلیکیشن جدید خود را با نام Inbox معرفی کرد. این سرویس که یک صندوق پستی ایمیل است از اطلاعات اکانت جیمیل شما استفاده می‌کند.

به اعتقاد گوگل تنها برخی از ایمیل‌هایی که روزانه دریافت می‌کنید حاوی اطلاعات مهم هستند که برای شما ارزش دارند و Inbox می‌تواند آن‌ها را شناسایی کرده و بهتر نمایش دهد. در اینباکس هم مانند جیمیل ایمیل‌های رسیده به دسته‌های مختلفی مانند اجتماعی، تبلیغاتی، آپدیت‌ها و … تقسیم می‌شوند و اگر در دسته‌بندی خودکار آن‌ها مشکلی وجود داشت می‌توانید به مرور زمان هوش مصنوعی آن را ارتقا دهید.

 

مشابه اپلیکیشن مفید Mailbox در Inbox هم می‌توانید ایمیل‌ها را برای پاسخگویی در آینده به تعویق بیندازید تا اپ به صورت خودکار در زمان یا حتی مکان تعیین شده به شما یادآوری کند. یک ویژگی منحصربه‌فرد در اینباکس Highlights است که مهم‌ترین اطلاعات مانند مشخصات پرواز، قرارهای ملاقات، پرونده‌ها و تصاویری که از افراد مهم مانند دوستان و خانواده ارسال شده است را جمع‌آوری می‌کند. همچنین اطلاعات اضافه‌ای مانند ساعت‌های پرواز و یا پیگیری بسته‌های پستی نیز برای شما نمایش داده خواهد شد.

از اینباکس می‌توانید به عنوان یک یادآور برای کارهای روزانه خود نیز استفاده کنید. ویژگی Assist نیز می‌تواند شماره تلفن‌هایی که احتمالاً به آن نیاز دارید را در کنار ایمیل‌ها نمایش دهد و چک کند که آیا فروشگاه‌ها تعطیل هستند و یا باز!

اپلیکیشن اینباکس فعلاً تنها با دعوتنامه قابل دریافت است و فعلاً مجبورید منتظر بمانید و یا با ارسال ایمیلی به inbox@google.com تقاضای دعوتنامه کنید. اینباکس علاوه بر اپلیکیشن‌های اندروید و iOS یک نسخه تحت وب کامل نیز دارد و البته قرار نیست جایگزین جیمیل شود.:: برچسب‌ها: Mailbox, اپلیکیشن جدید گوگل, گوگل, اپلیکیشن‌های اندروید و iOS
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : جمعه 2 آبان1393
انتقاد آیت الله محقق داماد از جنتی

آیت‌الله مصطفی محقق داماد طی یادداشتی، از سخنان اخیر احمد جنتی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، در حالی که آیت‌الله محقق داماد نامی از جنتی نبرده است، اما در ابتدای متن یادداشت خود جملاتی را نقل کرده که در سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان شنیده شده بود.

متن یادداشت رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور که در روزنامه اطلاعات منتشر شده، بدین شرح است:

«چند ت؟ وقتی گفت نامم موسولینی است قاضی دستور داد ببرید اعدام کنید.روز قبل یکی از خبرگزاری‌های رسمی خبری را به تلفن همراه اینجانب (و شاید دیگران) ارسال داشت مبنی بر اینکه عالیجنابی از صاحبان منصب که مقتضای آن منصب فقاهت همراه با عدالت بود و بنابراین از فقیهان عادل رسمی کشور جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند اظهار فرموده‌اند که برخی افراد مورد نظر مبارک ایشان را بایستی بدون محاکمه اعدام می‌کردند. اگر بنا به محاکمه بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برایشان صادر نمی‌کرد. معظم‌له برای توجیه نظر خویش به دادگاه صحرایی موسولینی پس از جنگ جهانی توسط پارتیزان‌ها تمسک فرموده و گفته‌اند فقط در دادگاه از ایشان سؤال شده که نامت چیست؟

عرض من این است که:

اولاً این صاحب منصب فقاهت نظرشان محمول بر فتوای ایشان است و نظام قضائی کشور از مقلدین ایشان نمی‌باشند. ایشان فقاهت خود را بایستی در روند تصویب قوانین اعمال نمایند و نه در تریبون‌های سخنرانی‌های اجتماعی. البته هر چند مقتضای استقلال قضائی آن است که به اینگونه اظهارات بی‌اعتنا باشد و وظایف خود را مطابق با تکالیف شرعی و قانونی خود انجام دهد ولی ناگفته پیداست که انتشار این‌گونه مطالب چهره قضای اسلامی را ملکوک می‌کند و دستگاه قضائی نمی‌تواند نسبت به این‌گونه ضربه‌های وارده بی تفاوت باشد. زیرا نحوه سخن گفتن به گونه‌ای است که گویی عنان اختیار و تصمیم‌گیری به دست گوینده بوده و خواهد بود.

ثانیاً ایشان البته به از دیگران می‌دانند که منابع فقه امامیه منحصر به چهار منبع است کتاب، سنت، اجماع و عقل. در سراسر فقه اصطلاح «بالادله الاربعه» به کرّات مشهود است (رک: الحدائق الناضره / ج21، ص 395 / المناهل / ص271 / المکاسب، ج1،‌ص 253) اگر فقیهان به سیره عمل می‌کنند منظورشان سیره متشرعه است (رک: مصباح الفقیه / ج2، ص 170 / العروه الوثقی، ج1، ص 101) و نه رویه قضائی دادگاه موسولینی دیکتاتور ایتالیا. آیا منصب رسمی فقاهت این حق را برای ایشان ایجاد کرده که منبعی جدید بر منابع فقاهت بیفزایند؟ آیا این‌گونه سخن گفتن چوب حراجی نیست که بر پیکر فقاهت و قضاوت وارد می‌گردد؟

ثالثاً از قواعد مسلّم فقه اسلامی که می‌تواند بشریت به آن افتخار کند احترام به دماء، اعراض و جان انسان‌هاست. مجازات بدون محاکمه آنهم مجازات اعدام را چگونه ایشان می‌تواند به فقاهت اسلامی منتسب سازد؟

رابعاً ظاهراً معظم‌له در این جملات معیار «عدالت و آگاهی قضائی» را هم معین فرموده و الگوی کامل را قاضی دادگاه صحرایی موسولینی دانسته و به قضات دستگاه قضاء آموزش داده‌اند که از سنت حسنه! و رویه قضائی معزی‌الیه پیروی نمایند!! عجبا لحلم‌الله! جای شیخ انصاری‌ها خالی است که کتاب القضاء و رساله شریفه عدالت خویش را بازنگری و با این فرمایشات فقیهان عصر ما مقایسه کنند و ببینند چگونه محصول عمرشان رو به ویرانی می‌نهد.

البته در هنگام نگارش این سطور نگران آنم که معظم‌له در پاسخ این نقد به ذیل دامن گشاد و گسترده مصلحت تمسک نمایند که در این صورت قلم را سرمی‌شکند و از نگارش بازمی‌دارد. بفرمایند که مصلحت چنان دیدیم و چنان گفتیم و چنان کردیم و چنان خواهیم کرد. اینجا دیگر جای سکوت است و با کمال صراحت اعتراف می‌کنم که لااقل این نویسنده توان دفاع ندارد. این سخن مبتنی بر نظریه فقه مصلحت‌اندیش است که می‌تواند همه اصول اخلاقی و فقهی شریعت احمدی و دین محمدی را منزوی سازد که البته برای اینجانب مبانی فکری و علمی این نظریه فاقد توجیه است.»

جنتی جمعه گذشته در برنامه تلویزیونی شناسنامه، درباره وضعیت موسوی و کروبی گفته بود: «اگر بنا به محاکمه این‌ها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آن‌ها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس‌جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این‌گونه رفتار نمی‌شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند. و الا هر جای دیگر این‌ها را درجا اعدام می‌کردند.»:: برچسب‌ها: آیت‌الله مصطفی محقق داماد, جنتی, دبیر شورای نگهبان
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : پنجشنبه 1 آبان1393
خواهش شجریان: این دختر را نکشید

محمدرضا شجریان خواننده سرشناس در نامه‌ سرگشاده‌ ای  به خانواده مرحوم سربندی خواستار صرف نظر از مجازات ریحانه جباری شد.

به گزارش عصرایران متن نامه به این شرح است:

نامه سرگشاده شجریان به خانواده‌ی محترم دکتر مرتضى سربندی (درباره‌ی پرونده‌ی ‫ریحانه‬ جباری)

با سلام؛
وقتى عواطف اجتماعى به اوج نقطه‌ی انسانى خود می‌رسد همگان کار خیر و نیکو را انتظار می‌کشند. هیچ عاطفه‌ی پاک انسانى خون را با خون نمی‌شوید. در این میان یک نفر است که اشتباه بزرگ را مرتکب شده، آن هم بر کسى روشن نیست.

به هر جهت خون انسانى ریخته شده و دیگر انسانى ٧ سال در زندان ساعت‌هاى عمر را با مرگ و زندگى شمارش کرده است.

وجدان آگاه و بیدار جامعه امروز گذشت را از شما انتظار می‌کشد و تحسین می‌کند؛ از انتقام هراس دارد.

سزاوار است با بزرگوارى خانوادگى از کشتن بپرهیزید و به انسان درمانده و نا‌امیدى زندگى دوباره ببخشید تا دیگر انسان‌ها را خوشحال کرده باشید،

پیشنهاد و خواهش من اینست:
«این دختر را نکشید»

به یقین او نیز تمام عمر مدیون و دوستدار شما خواهد بود.
با امتنان فراوان.
محمدرضا شجریان:: برچسب‌ها: محمدرضا شجریان, ‫ریحانه‬ جباری
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : پنجشنبه 1 آبان1393
منکری بالاتر از بیکاری و فقر نسیت

هیچ کس نمی‌تواند جناح و یا گروهی را به عنوان عمل کننده به منکر متهم کند / مبادا تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود / دروغ و تهمت منکر نیستند؟ رشوه‌خواری منکر نیست؟ بورسیه‌های تقلبی را نباید منکر بپنداریم؟ از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی را فقط باید منکر تلقی کنیم؟ / منکری بالاتر از بیکاری و فقر نسیت

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع مردم زنجان با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: پیام کربلا و قیام اما حسین (ع) پیام امر به معروف و نهی از منکر است. مسیر دعوت جامعه به خیر و صلاح و سعادت و جامعه بود و آنچه که باید از کربلا بیاموزیم این است که همه یکدیگر را به خیر و صلاح و عمل به معروف دعوت کنیم و اگر فرد و جمعی از مسیر هدایت فاصله گرفتند آنها را از منکر و منکرات نهی کنیم.

وی با بیان اینکه امر و نهی اختصاص به هیچ فرد، جناح ودسته‌ای ندارد اظهار داشت: هیچ کس نمی‌تواند بگوید من فقط آمر به معروف و ناهی از منکر هستم و هیچ کس نمی‌تواند جناح و یا گروهی را به عنوان عمل کننده به منکر متهم کند.

رئیس دولت یازدهم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی یادآور شد: اصل قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر آن است که ما باید همه را به خیر و نیکی دعوت کنیم و طبق آموزه‌های اسلام و نص قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر عملی همگانی و متقابل است.

روحانی ادامه داد: باید این مساله به ذهن سپرده شود که امر به معروف و نهی از منکر عمل همگانی است یعنی 77 میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر خواهند بود و به یاد داشته باشیم که این عمل متقابل است و مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر و این وظیفه مهم که باید وسیله‌ای برای نزدیکی جامعه به یکدیگر باشد وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی شود.

رئیس جمهوری با یادآوری اینکه بر اساس قرآن در امر به معروف و نهی از منکر باید ابتدا ولایت و محبت نسبت به دیگری شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: دوست داریم پایان کار مجلس در مساله امر به معروف و نهی از منکر موجب انسجام و وحدت بیشتر جامعه و هدایت جامعه به نیکی باشد. از دیدگاه اسلام، یک گروه آمر به معروف نیستند و همه مسلمانان وظیفه امر و نهی را بر عهده دارند و مباد که نخواهد هم بود تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود.

وی با تاکید بر اینکه اساس معروف امنیت، برادری و کرامت انسانی و احترام به یکدیگر است تصریح کرد: مبادا منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم دروغ و تهمت منکر نیستند؟ رشوه‌خواری منکر نیست؟ بورسیه‌های تقلبی را نباید منکر بپنداریم؟ از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی را فقط باید منکر تلقی کنیم؟

رئیس دولت تدبیر و امید افزود: زنان ایران زنانی مسلمان با عفت و طرفدار حجاب هستند یک گروه فقط خود را مسئول حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نپندارد و گفته می‌شود همه باید امر به معروف و نهی از منکر باشیم و باید بدانیم کاری کنیم که جوانان ما شوق داشته باشند.
وی تاکید کرد: اعتقاد من طلبه در حدی که از آموزه‌های اسلام می‌فهمم این است که منکری بالاتر از بیکاری و فقر نسیت.

روحانی در ادامه سخنرانی خود در جمع مردم زنجان گفت: بیایید دست به دست هم دهیم وبا فقر مبارزه کنیم و به زندگی مردم توجه داشته باشیم و برای جوانان عزیزمان که فردا از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند به عنوان جوانانی صاحب نظر و متخصص فعل و کار تامین کنیم.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کشور ما باید در مسیر توسعه قرار گیرد افزود: اگر می‌خواهیم معروف را ترویج کنیم اولین معروف توسعه در ایران کشور است؛ چرا ایرانی مسلمان باید به یک کشور صنعتی غربی برود و حسرت زندگی آنها را داشته باشد؟
وی خاطرنشان کرد: ایرانی دارای استعداد، هوش، محیط علم و دانش است و سرزمین ما سرزمین معادن،برکت و توسعه‌های انسانی است.

روحانی اختلاف و تفرقه را یکی از بالاترین منکرات عنوان کرد و تصریح کرد: چرا به اختلافات دامن می‌زنید؛ نگذارید تفرقه و شکاف در جامعه ما رخنه کند. اما گویی یک عده زندگی‌شان تنها در ایجاد شکاف و تفرقه در میان مردم و دولت، و این جناح و آن جناح می‌گذرد.

وی گفت: نباید به تفرقه‌ها و اختلافات دامن بزنیم و اگر اشکال و گناهی هم بوده باید بگذریم چرا که ما تابع همان حسین بن علی (ع) هستیم که توبه خود را نیز قبول کرد و پذیرفت.

رئیس جمهوری ادامه داد: من در جامعه کسی را نمی‌بینم که گناهی بالاتر از گناه "حر" در روز اول و دوم محرم مرتکب شده باشد و هیچ فرد عظیم الشانی را در تاریخ بعد از پیغمبر و امیرالمومنین نمی‌یابم.

وی تاکید کرد: باید درس اتحاد و وفاق و برادری را از حسین بیاموزیم و به هم نزدیک شویم و دست به دست هم دهیم و اختلافات را کنار بگذاریم.

روحانی خاطرنشان کر: شما شاهد هستید تفرقه در میان مسلمان در دنیای امروز چه می‌کند؟ ببینید یک عده ناآگاه را به توحش دعوت کرده‌اند و یک عده هر روز آدمکشی و جنایت را به نام جهاد و اسلام به ناروا به راه انداخته‌اند.

وی با بیان اینکه درس ابی عبدالله به ما درس برابری، گذشت و قبول و توبه از یکدیگر است افزود: درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است و شما می‌دانید که شب تاسوعا که بزرگترین مراسم را شما در زنجان به پا می‌کنید که مایه غرور و افتخار همه ایرانیان است درس گذشت و برابری است.

وی خطاب به مردم زنجان افزود: "یا ابوالفضل" شما ایران را به حرکت درمی‌آورد و شما می‌دانید در همان شب تاسوعایی که مورد تکریم شماست امام حسین(ع) خیمه‌ای را برپا کرد و عمر بن سعد را دعوت به مذاکره کرد؛ امام حسینی که آگاه است و می‌داند که فردا و پس فردا ایام شهادت او و یارانش است اما با دنیا اتمام حجت کرد و شب تاسوعا ساعت‌ها با عمر سعد مذاکره کرد تا مساله با جنگ پایان نیابد.

روحانی ادامه داد: امام حسین نه از "جنگ" می‌ترسید و نه شهادت اما به ما یاد داد که حتی با دشمن نیز باید به گونه‌ای رفتار کنیم که منطق دنیا ما را پیروز در صحنه مذاکره بداند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: ما امروز در عرصه سیاست با قدرت‌های بزرگ مذاکره می‌کنیم و در اولین قدم‌ها نیز به پیروزیْ‌هایی دست یافتیم.

رئیس دولت تدبیر و امید گفت: ملت بزرگ ایران بداند ما از حق مردم کوتا نخواهیم آمد اما با این حال با همه قدرت در پی آن هستیم تا دیوار ظالمانه تحریم را برای همیشه از میان برداریم.

دریک نگاه :

* همین ده سال پیش در یکی از مناطق تهران آپارتمان متری 500 هزار تومان بود ولی الان 5000000 تومان این منکر نیست!!

* در زمان خاتمی قیمت یک کیلو گوشت قرمز حدود 4000 تومان بود ولی الان حدود 32000 تومان ؛ واقعا واقعا این منکر نیست؟!

* دلار حدود 830 تومان تا مرز 4000 تومان رسید و البته با آغاز دولت تدبیر کمی در این رابطه تدبیر به خرج داده شده است آیا این اتفاق کمر شکن منکر عظمی نیست؟ واقعا نیست ؟ تو را به خدایی که .... واقعا منکر نیست ؟!

* کمر ملت زیر بار گرانی و فقر واقعا شکسته و به قول دکتر روحانی که کاملا بجا « تصریح نمودند که منکری بالاتر از بیکاری و فقر نسیت » این منکر نیست ؟!

* و .... منکر نیست ؟

* و.... ظلم و منکر نابخشودنی نیست ؟

* خدایا خدایا خدایا به حق حسین زهرا س .... !!:: برچسب‌ها: خاتمی, امر به معروف, منکر
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : پنجشنبه 1 آبان1393
اعلام جزئیات استخدام‌های دولتی

با استخدام و برگزاری آزمون‌هایی برخلاف قوانین بخشی و بالادستی طی سال‌های اخیر هزاران نفر که امید جذب در دستگاه‌های دولتی را داشتند بلاتکلیف ماندند تا مسئولان دولت یازدهم درباره آنها تصمیم‌گیری کنند. براساس گفته مقامات ذیربط، بسیاری از کسانی که در سال‌های قبل به عنوان پذیرفته شده معرفی شده‌اند مراحل قانونی فرایندهای استخدامی را رعایت نکرده‌اند، بنابراین معاونت توسعه مدیریت و توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهوری از سوی دولت مأمور شد تا وضعیت استخدامی دولت را ساماندهی کند. این در شرایطی بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی طی هشت سال اخیر چند برابر ظرفیت خود مستخدم جدید جذب کرده‌اند.

به گزارش ایران، در همین زمینه از میان کسانی که در طرح مهرآفرین دولت قبل پذیرفته شده بودند، افرادی که براساس قانون این رویه را طی کرده بودند مشمول استخدام قرار گرفتند. از سوی دیگر برای رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض در استخدام‌های آینده شورای مدیریت و سرمایه انسانی در تاریخ 14 مرداد ماه امسال دستورالعمل جدیدی برای برگزاری آزمون استخدامی در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رساند که در این دستورالعمل تمام جزئیات نحوه برگزاری آزمون ذکرشده است و بدین ترتیب پس از آن لغو، جذب و استخدام افراد به صورت پیمانی و رسمی از محل مجوزهای استخدامی تنها بر اساس این دستورالعمل انجام خواهد شد. این دستورالعمل که در 36 ماده و 20 تبصره تنظیم شده جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب سال 88
شده است.

  استخدام ضابطه‌مند شد

براساس یکی از موارد این بخشنامه استخدام در دستگاه‌های اجرایی، براساس مجوزهای صادره توسط معاونت توسعه و از میان داوطلبان واجد شرایط که نمرات لازم را در امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی براساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده‌باشند و از نظر گزینش اخلاقی- عقیدتی واجد شرایط تشخیص داده شوند، با تأیید معاونت توسعه صورت خواهد گرفت.بنابراین دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین برنامه نیروی انسانی اقدام کرده و نیازهای استخدامی خود را براساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه استخدامی از معاونت توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند، درخواست مجوز‌های استخدامی خود را براساس نیازهای استخدامی، تأمین اعتبار لازم برای استخدام‌های پیشنهادی در بودجه سنواتی و وجود ساختار سازمانی مصوب به معاونت توسعه ارسال کنند تا پس از تصویب، مجوزهای لازم صادر شود.
دستگاه اجرایی موظف است برای استخدام از محل مجوز صادره، نسخه‌ای از آگهی استخدامی تأیید شده توسط معاونت توسعه را حداقل 45 روز قبل از زمان برگزاری امتحان مشترک به مؤسسه مجری جهت درج در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عمومی ارسال کند.

  برگزاری آزمون‌های مشترک

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، امتحان استخدام (عمومی و تخصصی) برای دستگاه‌های اجرایی که دارای مجوز استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام هستند به‌صورت امتحان مشترک فراگیر حداکثر دوبار در سال (در ماه‌های اردیبهشت و آبان) برگزار می‌شود.
در زمان ثبت‌نام، داوطلبان استخدام با توجه به شرایط احرازی اعلام شده، علاوه بر انتخاب شغل و محل جغرافیایی مورد تقاضا به‌عنوان انتخاب اصلی، می‌توانند حداکثر تا سه گزینه دیگر در زمینه دستگاه اجرایی، محل جغرافیایی خدمت یا شغل را مشروط به اینکه در یک «خوشه شغلی» قرار گیرند، انتخاب کنند.

  جزئیات سؤالات امتحانی

بنابراین بخشنامه موارد امتحانی آزمون‌های استخدامی هفت مورد را در برمی‌گیرد که شامل: معارف اسلامی- زبان و ادبیات فارسی- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی- ریاضی و آمار مقدماتی- زبان انگلیسی عمومی- هوش و توانمندی‌های ذهنی و فناوری اطلاعات می‌شود. تعداد سؤالات امتحان عمومی حداقل 100 و حداکثر 150 سؤال خواهد بود که به‌صورت چهارگزینه‌ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

مؤسسه مجری فهرست پذیرفته‌شدگان را برای مصاحبه استخدامی از طریق سامانه امتحانات اعلام می‌کند، سامانه مذکور امکان دسترسی دستگاه‌های اجرایی و افراد پذیرفته شده را به نتایج امتحان مشترک فراهم خواهد کرد. بنابراین بخشنامه دستگاه اجرایی موظف است با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی (ایثارگران و معلولان)، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تأیید فهرست پذیرفته‌شدگان اصلی توسط معاونت توسعه، مشخصات افراد مذکور را برای ادامه مراحل جذب و استخدام به گزینش اعلام کند. همچنین دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان نهایی اقدام کند و پذیرفته‌شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه کنند. مراجعه نکردن در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی است.

  راه‌اندازی سامانه امتحانات

معاونت توسعه موظف است سامانه امتحانات را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ایجاد کند.

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دودهم» و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهاردهم» نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌شود.
به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه هستند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی دو درصد و حداکثر تا 20 درصد نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد. تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته نیز تا صددرصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه امکانپذیر است.:: برچسب‌ها: جزئیات استخدام‌های دولتی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 29 مهر1393
مهدوی کنی درگذشت

دولت به دلیل فوت وی ۲ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد!:: برچسب‌ها: مهدوی کنی, فرشته مرگ, جنتی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 29 مهر1393
هاشمی رفسنجانی: فضا برای حضور مردم باز شود

http://www.hashemirafsanjani.ir/sites/default/files/imagecache/node_image/hashemi-p-13%20copy_0.jpg

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از مسؤولین، اعضای شورای شهر، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم بجستان، توجه به مسایل و مشکلات مردم را وظایف مسؤولان ملی، استانی و منطقه‌ای دانست و گفت: با توجه به شرایط جامعه، دولت باید اولویت‌بندی نماید تا حق مردم ادا شود.

به گزارش ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به مشکلات حاضران در خصوص آب، گفت: اقلیم شناسان، تأمین آب را مشکل امروز و مطمئناً در آینده جوامع بشری می‌دانند و طرح‌ها و پروژه‌هایی برای رفع این نگرانی‌ها در مراحل مطالعاتی و اجراست.

هاشمی رفسنجانی، حضور مردم برای رفع مشکلات را اقیانوسی زاینده در جامعه خواند و به نقش آنها در تأسیس و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: شرایط دانشگاه‌ها و تعداد دانشجویان و اوضاع دولت در اوایل انقلاب و سپس در شرایط جنگ مناسب نبود، اما وقتی مردم نیاز به تحصیلات جوانان را احساس کردند، آستین همت را بالا زدند و می‌دانید که امروز واحدهای این دانشگاهی در سراسر کشور پراکنده است.

وی توسعه مقاطع عالی در این دانشگاه را برخاسته از عطش جامعه دانست و اظهار داشت: باید مهاجرت تحصیلی جوانان به دانشگاه‌های کم کیفیت خارج از کشور معکوس شود، چون ایران اسلامی ظرفیت‌های بسیار بالایی برای پیشرفت‌های علمی و دانشگاهی دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجعه به مردم را مصوبه مجمع و مورد تأیید رهبری به عنوان سیاست‌های کلی نظام خواند و گفت: اگر میدان برای حضور مردم باز و مانع‌تراشی‌های بی‌دلیل برداشته شود، برای رفع مشکلات، مخصوصاً در آب و برق وارد می‌شوند.

وی صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی را ضروری‌ترین و فوری‌ترین کار دانست و گفت: می‌توانیم با استفاده از مصارف علمی، به ویژه آبیاری قطره‌ای، از آب کم، زمین‌های بیشتری را زیر کشت ببریم که گسترش سطح زیرکشت زعفران، انار و پسته در بجستان زمینه دارد.:: برچسب‌ها: آیت الله هاشمی رفسنجانی, افراطیون, حضور مردم
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 29 مهر1393
اعلام حداکثر سرعت در اتوبان های تهران

حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های پایتخت اعلام شد. بر این اساس حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های صدر و حکیم ۸۰، بزرگراه‌های بابایی، خرازی و فهمیده ۱۰۰، بزرگراه‌های نیایش، همت و زین‌الدین ۹۰ و بزرگراه آزادگان از سه راه افسریه تا تقاطع شهید خرازی ۹۰ کیلومتر در ساعت است
به گزارش «نسیم»، مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران اعلام کرد: تاریخ اجرای این ابلاغیه پس از نصب تابلوهای حداکثر سرعت مجاز توسط معاونت اجرایی سازمان حمل ونقل ترافیک با هماهنگی پلیس راهور تهران بزرگ به زودی به اطلاع شهروندان خواهد رسید:: برچسب‌ها: حداکثر سرعت در اتوبان های تهران
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 29 مهر1393
مقررات بازخرید توسط کارمند

-به استناد تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري همكاراني كه سابقه خدمت آنان كمتر از 20 سال باشد مي‌توانند تقاضاي بازخريدي خود را به ادارات مربوطه ارايه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد.

2-امور اداري مناطق تقاضاي بازخريدي همكاران را به همراه مدارك لازم جهت بررسي و طرح در كميسيون به سازمان ارسال مي‌نمايد.

3-به كاركناني كه با توجه به تبصره 1 ماده مذكور بازخريد شوند معادل 45 روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاي هر سال سابقه‌ي خدمت قابل قبول به علاوه كسور بازنشستگي پرداخت مي‌گردد.

4-برابر تبصره 2 ماده 74 بازخريدي در مشاغل تخصصي، با درخواست كتبي مستخدم و با عنايت به شيوه‌نامه‌ي شماره 17/710-9/3/85 با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، توسط كميته‌ي اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل،
رسيدگي و سپس با نظر رياست سازمان و نماينده‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مستقر در استان بررسي و نتيجه اعلام خواهد شد.

5-بديهي است كاركنان تا قبل از موافقت با بازخريدي از طريق اين سازمان مي‌بايست در محل اشتغال خود فعال باشند در غير اين صورت چنانچه مرتكب غيبت گردند موضوع بازخريدي منتفي بوده و با آنان همانند تاركين خدمت رفتار خواهد شد.

مدارك لازم جهت بازخريدي:

آخرين حكم كارگزيني-فرم 502، درخواست متقاضي و نظر منطقه مبني بر موافقت يا عدم موافقت

نحوه‌ي اجرا:

در صورت صدور مجوز از طريق سازمان مبني بر موافقت با بازخريدي، مديريت‌ها موظفند قبل از صدور حكم بازخريدي نسبت به تسويه حساب با نامبرده از حيث وام، تعهدات ناشي از خدمت و… اقدام نمايند.

يادآوري: شرايط و مقررات بازخريدي مندرج در دستورالعمل شماره 88/710-23/10/82 كماكان به قوت خود باقي است.

به استناد شيوه نامه شماره 36/710-6/6/86 از تاريخ 1/1/84 به بعد كساني كه بازخريد خدمت شده يا مي شوند موظفند همه ماهه كسور بازنشستگي، سهم مستخدم، كارفرما و مقرري ماه اول را به صندوق بازنشستگي تا سقف 30 سال پرداخت نمايند و در صورت پرداخت موارد فوق مي توانند در پايان 30 سال كسورات بازنشستگي بازنشسته شوند.:: برچسب‌ها: مقررات بازخرید, کارمند
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 29 مهر1393
ستایش چادر سر نکرد، برنامه به جنجال و درگیری کشید!/تصاویر

در هفته ای که گذشت مراسم جشن عید غدیر در شهر حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت فارس به اغتشاش کشیده شد. این مراسم که سه شنبه با بلیط فروشی و استقبال گسترده مردم در سالن ورزشی ۲۲ بهمن حاجی آباد  برگزار شد به علت تناقض محتوای برنامه با بیلبوردهای تبلیغاتی به اغتشاش کشیده شد. 

 
در بیلبورد های تبلیغاتی این مراسم که در سطح شهر نصب شده بود ذکر شده بود که برنامه با حضور نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش برگزار خواهد شد اما اتفاقاتی افتاد که علیرغم حضور این بازیگر در سالن وی به روی سن نرفت.
به گزارش خبر پارسی، در ابتدای مراسم یکی از مسئولان زرین دشت سخنرانی داشت که در پایان سخنان خود اعلام می دارد که خانم نرگس محمدی امشب با چادر و حجاب برتر به روی صحنه خواهند آمد. پس از اطلاع یافتن نرگس محمدی از این سخنان وی ابراز می دارد که حجاب وی کامل است و به هیچ وجه با چادر به روی سن نخواهد رفت. اصرار بیش از حد برگزار کنندگان نیز تاثیری در تصمیم وی نمی گذارد و این مساله باعث قهر این بازیگر از سالن می شود. 
جمعیت زیاد  حاضر در سالن که با وعده حضور نرگس محمدی بلیط تهیه کرده بودند وقتی که متوجه می شوند قرار نیست وی به روی سن بیاید شروع به اعتراض می کنند که در این بین اعتراضات به اغتشاش، زد و خورد و آسیب رساندن به وسایل سالن می شود. 
 
 


:: برچسب‌ها: ستایش چادر سر نکرد, نرگس محمدی, متفکران اسیدپاشی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : یکشنبه 27 مهر1393
نامه مطهری به جنتی درباره "حصر"

مطهری خطاب به جنتی: آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما!!

علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنان اخیر وی در یک برنامه تلویزیونی، «حصر شبیه حبس» موسوی و کروبی را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نامه عنوان کرده که تا زمانی که عملکرد دو طرف حوادث سال 88 در دادگاهی صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مطهری به شرح زیر است:

«آیت الله جنتی دامت برکاته

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، در برنامه شناسنامه مورخ 93.7.25 شبکه 3 سیما مطالبی در خصوص آقایان موسوی و کروبی فرمودید که اگر آنها محبوس نبودند و علیه شما شکایت می‌کردند بعید بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دادگاه صالح می‌داشتید. فرموده‌اید «حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.»

این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده‌ باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، همان طور که ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در غرب پدید می‌آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده می‌کنیم.

فرموده‌اید: «مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.» سؤال می‌کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس کردند که مسئولان با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه‌پیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.

فرموده‌اید: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساسا مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما.

فرمودید در ماه‌های اول پیروزی انقلاب به امر شهید مطهری برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه قضاوت نکرده باشید.

درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال 88 که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال 88 افتاد.

در پایان به عرض می‌رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان امثال جناب‌عالی به این معنی نیست که آن دو محصور را مبرّا از خطا می‌دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که قُتل امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم لایبطله شیء، و تا زمانی که عملکرد دو طرف فتنه سال 88 در دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد، و اگر به قول شما بنا بر عدم محاکمه است پس هیچ یک از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از این دو نفر، اصلاح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم حضرت‌عالی به جای کوبیدن بر طبل اختلاف،‌ به حل این معضل که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کمک نمایید.

با تقدیم احترام

علی مطهری»:: برچسب‌ها: جنتی, دکتر علی مطهری, حصر, میرحسین موسو ی, کروبی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : شنبه 26 مهر1393
عید غدیر خم یا علی مددی!

دیگران دین را فدای حکومت کردند (و می کنند!) ؛  اما علی (ع) حکومت را فدای دین!! عید غدیر خم را به پیروان واقعی آن حضرت  درهر جای گیتی ؛ شاد باش می گوییم .

مهر علی به سینه هر کس که جاکند

آن سینه را چو آئینه حق نما کند

آن دل که نیست مهر و ولای علی به دل

برگو نماز روزه خود را قضا کند

بی مهر مرتضی نشود طاعتی قبول

هرچند به روز و شب به خدا التجا کند

میزان سنجش عمل بندگان علی است

ای خوش به حال آنکه بدو اقتدا کند

چون در لحدم نکیر و منکر دیدند

از نام و مرام و مکتبم پرسیدند

دیدند که ذکر یاعلی بر لب ماست

از آمدن خویش خجل گردیدند:: برچسب‌ها: عید غدیر خم, حکومت, روز اکمال دین, یا علی مددی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : دوشنبه 21 مهر1393
برگزاری جشن مهرگان از 16 تا 21 مهرماه

مسئول پژوهش مردم‌شناسی و میراث معنوی مازندران گفت: برپا داشتن جشن‌های فراوان در ایران باستان نشانه‌ی گویای شکوه، عظمت و اقتدار دیرین این سرزمین و سند پرافتخار وحدت و همبستگی ملت و در نتیجه موجب غرور و افتخار و مباهات نیاکان آزاد و سربلند ماست.

«طوبی اوصانلو» در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روز مهرگان اظهار کرد: در روزگاران پیشین ایرانیان قدیم معتقد بودند که در روز مهرگان آفتاب پدید آمد و نیز در همین روز داد و نیکویی بر ستم و بدی چیره شد و یا فریدون دادگر بر ضحاک ستمکار غلبه کرد هم‌چنین دروغ، نیرنگ و تیرگی از جهان زدوده، به جای آن راستی و پاکی و نور و صفا جایگزین شد.

وی افزود: گذشته از این، مهرگان در آغاز فصل پائیز است و در این فصل دل‌انگیز شب و روز تقریباً متعادل می‌شود، زیبایی‌های بدیع و دلپذیری به طبیعت بخشیده می‌شود و هوای معتدل پائیزی نه گرمی تابستان را دارد و نه سردی زمستان را.

مسئول پژوهش مردم‌شناسی و میراث معنوی مازندران با بیان اینکه در فصل پائیز لطافت مطبوعی در همه‌ی ارکان طبیعت احساس می‌شود، تصریح کرد: از این جهت جشن مهرگان در نزد ایرانیان علاوه‌بر جنبه‌های مذهبی و تاریخی به‌لحاظ موقعیت طبیعی نیز مقام و اهمیت خاصی داشته است.

وی افزود: جشن ملی با شکوه مهرگان با آن همه اهمیت و جلالش متأسفانه از خاطره‌ها فراموش شد و جز اقلیت زرتشتیان و عده‌ای محقق و مورخ دیگر کسی به چگونگی آن آگاهی نداشت.

اوصانلو اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر بمنظور زنده کردن آداب و سنن باستانی و تحکیم مبانی ملی که تضمین تقویت نیروی معنوی و تحریک احساس میهنی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور کهنسال ایران است امیدواریم جشن مهرگان را که مصادف با آغاز سال تحصیلی و جشن فرهنگیان است، مجدداً معمول و برقرار کنیم.

وی ادامه داد: برپا داشتن جشن‌های فراوان در ایران باستان نشانه‌ی گویای شکوه، عظمت و اقتدار دیرین این سرزمین و سند پرافتخار وحدت و همبستگی ملت و در نتیجه موجب غرور و افتخار و مباهات نیاکان آزاد و سربلند ماست اکنون برهمه‌ی طبقات ملت و جماعت‌ها اعم از شهری و روستایی که به میراث پرارج میهن و افتخارات دوران باستانی خود دلبستگی و تعلق خاطر دارند، لازم و واجب است، نسبت به زنده نگهداشتن آئین و آداب ارزنده‌ی نیاکان خویش احساس علاقه کرده در تجدید مراسم و جشن‌ها در بذل هر گونه کمک مادی و معنوی همگام، مصمم و پیش‌قدم باشند.

مسئول پژوهش مردم‌شناسی و میراث معنوی مازندران خاطرنشان کرد: در تقویم پارسی قدیم که از زمان داریوش بزرگ معمول بوده است، 12 ماه هر سال به نام یکی از فرشتگان و 30 روز هر ماه به نام یکی از ایزدان(فرشتگان) نامیده می‌شد، که امروز هم با مختصر تغییراتی اسامی دوازده ماه به صورت فروردین، اردیبهشت...اسفند باقی است.

وی افزود: این دوازده ماه به اسامی روزهای هر ماه نامیده می‌شد، مثلاً روز دوم هر ماه را «بهمن» و روز سوم هر ماه را «اردیبهشت»، روز پانزدهم به نام «دی» و روز شانزدهم را «مهر» و بقیه روزها را به اسامی دیگر فرشتگان می‌نامیدند.

اوصانلو گفت: ایرانیان قدیم روزی که نام ماه و روز یکی می‌شد، آن روز را جشن می‌گرفتند در میان این جشن‌ها مهرگان بمناسبت این که انتساب به فرشته مهر یا «میترا» داشت، بسیار مهم‌تر و با شکوه‌تر از دیگر اعیاد بود و با جلال بیشتری برگزار می‌شد، چون مهر نزد ایرانیان بسیار تکریم و ستایش و صفات پسندیده‌ی بسیاری در اوستا به وی نسبت داده می‌شد.

برگزاری جشن مهرگان از 16 تا 21 مهرماه

وی ادامه داد: جشن مهرگان در قدیم به مدت یک هفته از روز شانزدهم مهرماه که آن را مهرگان عامه می‌نامیدند تا روز بیست و یکم مهرماه که آن را مهرگان خاصه می‌گفتند ادامه داشت در سال 441 پیش از میلاد یعنی در دوران شاهنشاهی اردشیر اول فرزند خشایارشاه، به‌دنبال گسترشی که آئین زرتشتی در میان مردم و دستگاه‌های حکومت هخامنشی پیدا کرد، تقویم اوستایی جدید متداول شد که در این نحوه از گاه شماری، ماه هفتم از هر سال و روز شانزدهم از هر ماه، به نام ایزد و فرشته‌ی مهر نامیده شد و بنابر قاعده‌ای که معمول ایرانیان بوده است تلاقی نام روز و ماه موجد جشن و سرور شد و بدین ترتیب از همان زمان‌ها، بنیان جشن و نیایش مهر در روز شانزدهم از ماه مهر هر سال نهاده شد که آن را مهرگان(=مهر+گان، پسوند نسبت و اتصاف) نامیدند.

مسئول پژوهش مردم‌شناسی و میراث معنوی مازندران تصریح کرد: ایرانیان در زمان حکومت اشکانی، قائل به تجسم مهر شدند و تصور می‌کردند که این فرشته به صورت جوانی است زورمند و زیباروی که از تخته سنگی پیدا آمد و به استعانت خورشید با گاوی وحشی جنگید و او را در ُبنِ غاری زندانی کرد تا اینکه گاو از زندان خود گریخت. این بار مهر با فرمانی که کلاغی از جانب خورشید به وی ابلاغ کرده بود، آن گاو وحشی را یافت و به قتل رسانید. از اثر خنجری که مهر بر گردن این حیوان اساطیری فرود آورده بود خونی جاری شد که از آن خوشه‌های گندم و درخت انگور پدید آمد. از این ماجرا مجسمه‌ای در موزه‌ی واتیکان دربار روحانی دیانت حضرت عیسی موجود است که مهر را در حالت قربانی کردن گاو نشان می‌دهد.

وی افزود: در این دوره از تاریخ میهن ما، جشن مهرگان مرسوم بوده است و علاوه‌بر آن بین سده‌ی دوم پیش از میلاد تا قرن چهارم میلادی در آسیای صغیر و ارمنستان و قسمتی از اروپا ، دیانتی پیدا شده بود که مهرپرستی(میترائیسم) نامیده می‌شد. این آئین ایرانی که مبنای آن بر پرستش مهر نهاده شده بود، متضمن عقاید شگفت‌انگیز، آداب و مراسمی جالب بود، به حدی که توانست در دربار امپراطوران روم رسوخ کند و مورد توجه امسال «نرون»،«کاراکالا» و«دیو کلیسین» امپراطور مقتدر روم قرار گیرد.

نفوذ آئین مهرپرستی در دیانت عیسویت

اوصانلو اظهار کرد: آئین مهرپرستی بعدها در دیانت عیسویت نفوذ کرد و پاره‌ای از آداب و معتقدات خود را مانند غسل تعمید و مراسم عشاء ربانی و تقسیم نان و شراب مقدس(یادآور خوشه‌های گندم و درخت انگور از خون گاوی است که به دست مهر کشته شده بود) در آن برجا گذاشت علاوه‌بر این توجیهات، در پاره‌ای از اسناد مربوط به پس از اسلام مانند تاریخ الامم و الملوک ابن جریر تبری و شاهنامه‌ی فردوسی و جز آن، مهرگان روزی دانسته شده است که در آن فریدون بر ضحاک تازی ظفر یافت و شاهنشاهی ایران را که به مدت 1000 سال در دست انیران بود به ایرانیان باز گردانید.

وی ادامه داد: غیر از این نقل اقوال افسانه‌ای، از آداب و مراسم جشن مهرگان در دوران تاریخی سلطنت ساسانی نیز اشاراتی در آثار نویسندگان پس از اسلام می‌یابیم. به موجب این اسناد، شاهان ساسانی در روز مهرگان مانند نوروز بار عام می‌دادند و هدایایی را که به پیشگاهشان آورده می‌شد، می‌پذیرفتند. خوانندگان و خنیاگران الحان و آهنگ‌های خاصی برای آن روز ترتیب می‌دادند. موبدان را که قاضی‌القضا نیز بود وا می‌داشتند تا به دادخواهی مردم از پادشاه نیز توجه کند و اگر ظلمی واقع شده باشد جبران کند.

مسئول پژوهش مردم‌شناسی و میراث معنوی مازندران گفت: جشن مهرگان شش روز از مهر روز تا رام روز(روز بیست و یکم از ماه مهر)ادامه می‌یافت پس از اسلام نخستین بار ولیدبن عقبه بن ابی معیط در زمان خلافت عمر و سعیدبن العاص در دوران خلافت عثمان که نواب خلفا در ایران بوده‌اند، به خاطر جلب منافع مادی، تقدیم هدایا را در جشن مهرگان و نوروز تجویز کردند.

وی ادامه داد: مردم به عثمان شکایت بردند تا این که وی سعیدبن عاص را از این بدعت در اسلام منع کرد. در دوران خلفای عباسی نیز جشن مهرگان (= مهرجان) شناخته شده و متداول بود. در تبریک نامه‌ای که حسن بن وهب به متوکل عباسی می‌نویسد برای وی در مهرجان و نیروز (مهرگان و نوروز) از خداوند بهره‌مندی و سرور می‌طلبد.

اوصانلو با بیان اینکه سلاله‌های ایرانی پس از اسلام نیز، تا حدود دوره‌ی سلجوقی جشن مهرگان را برپا می‌داشتند، خاطرنشان کرد: گواه این مدعا، اشارات متعددی از مورخین نامی است از جمله ابوالفضل بیهقی در تاریخ مسعودی،هم‌چنین از اشعار شاعران بزرگ فارسی زبان در دوران غزنوی و سلجوقی مانند دقیقی طوسی، عنصری، منوچهری دامغانی و امیر معزی می‌توان دریافت.

حمله‌ی مغول عامل مهم در فراموشی آئین و مراسم ایرانی

وی افزود: با حمله‌ی مغول این آئین و مراسم ایرانی در بوته‌ی اهمال و فراموشی افتاد و ملت ایران دیگر مجال آن را نیافت که فارغ بال و بی‌خیال برای اقامه‌ی سرور و شادمانی در پی هر بهانه‌ای جهت برپایی جشن‌های ملی باستانی خود، مانند جشن‌های سده بهمنجنه و مهرگان را مغتنم بشمارد.

مسئول پژوهش مردم‌شناسی و میراث معنوی مازندران با بیان اینکه شکست و دلمردگی نمی‌تواند اسباب حصول کامرانی باشد، گفت: با عنایت به اثرات مثبتی که ایجاد همبستگی و همدلی مابین طبقات اجتماعی یک جامعه برای ایجاد نشاط و شادی و حفظ هویت ملی برای افراد جامعه در بر می‌گیرد، خوشبختانه در طی سال‌های اخیر سیاست‌هایی بمنظور احیای ماثر پیشینیان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با اتکاء به گذشته‌ای تابناک و درخشان تمدن کهن‌مان با احیای جشن‌های باستانی از جمله مهرگان بتوانیم رواج زندگی از سر بگیرد هم‌چنین نسل جدید را با هویت ملی خویش آشنا شود.:: برچسب‌ها: جشن مهرگان, دوره‌ی سلجوقی
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : شنبه 19 مهر1393
اعمال تخلفات گردش به راست از اول آبان

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال تخلفات گردش به راست از ابتدای آبان‌ماه و نیز تغییر حداکثر سرعت مجاز در پنج بزرگراه پایتخت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تیمور حسینی در حاشیه مراسم تجلیل از رانندگان نمونه ترافیکی از تغییر حداکثر سرعت تردد در برخی از بزرگراه‌های تهران خبر داد و گفت: ما به دنبال این هستیم تا سرعت تردد خودروها در بزرگراه‌های شهر متناسب با نیازهایمان باشد بنابراین چندین جلسه با معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برگزار کرده و به این نتیجه رسیدیم که می‌بایست در حداکثر سرعت مجاز تردد خودروها در برخی از بزرگراه‌های پایتخت تجدیدنظر کنیم.

وی با بیان اینکه با توجه به همین موضوع حداکثر سرعت در طول بزرگراه‌های آزادگان، نیایش و بخشی از همت به 90 کیلومتر در ساعت رسید، افزود: همچنین با توجه به شرایط و ساختار بزرگراه‌های خرازی و زین‌الدین تصمیم بر این شد که سرعت تردد در این بزرگراه‌ها به 100 کیلومتر در ساعت افزایش یابد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: رانندگان باید برای تنظیم سرعت تردد خود در این بزرگراه‌ها به تابلوهای نصب شده توجه کنند و تا زمانی که تابلوها به طور کامل در این بزرگراه‌ها نصب نشده و دوربین‌های کنترل سرعت نیز تنظیم نشده است، تردد همچون گذشته و با همان حداکثر سرعت مجاز باید انجام شود.

حسینی با اشاره به طرح گسترده پلیس برای برخورد با تخلفات رانندگان اتوبوس‌های تندرو که از مدتی قبل در پایتخت به اجرا در آمده، اظهار کرد: ابتدا این را بگویم که سرعت مجاز برای تردد در خطوط بی‌آرتی‌ 40 کیلومتر در ساعت است و در راستای اجرای طرح برخورد با تخلفات اتوبوس‌های بی‌آرتی نیز باید بگویم که 20 تیم مشترک میان شرکت واحد اتوبوسرانی و پلیس راهور برای این منظور تشکیل شده و در طی ماه گذشته با 200 راننده متخلف اتوبوس برخورد شده است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرایم گردش به راست در تقاطع‌ها نیز اظهار کرد: از اول آبان‌ماه تخلفات گردش به راست در تقاطع‌ها اعمال خواهد شد. از این رو از رانندگان می‌خواهیم که نسبت به این موضوع توجه داشته باشند چراکه پلیس دوست ندارد کسی را جریمه کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: در همین راستا از شهرداری درخواست کرده‌ایم تا تابلوهای ممنوعیت گردش به راست را در تقاطع‌هایی که گردش به راست در آن خلاف است نصب کنند.

حسینی از کاهش 10 درصدی تلفات حوادث رانندگی پایتخت در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: خوشبختانه در حوزه ترافیکی وضعیت ما نسبت به گذشته بهتر شده و با توجه به تمهیدات پلیس تصادفات ما از ابتدای مهرماه تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش چشمگیر داشته است.

وی افزود: همچنین در شش ماه گذشته نیز شاهد کاهش 10 درصدی فوت‌شدگان حوادث رانندگی پایتخت طی مدت مشابه سال قبل هستیم.

به گزارش ایسنا، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ابتدای این مراسم، با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از رانندگان نمونه ترافیکی سازمان‌های شهری پایتخت تصریح کرد: امروز از 150 راننده نمونه که طی یک سال گذشته که مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده‌اند تقدیر خواهند شد البته ما به دنبال این هستیم تا در اقدامی مشترک با مدیریت شهری شهروندان نمونه ترافیکی را نیز معرفی کند.:: برچسب‌ها: اعمال تخلفات گردش به راست, افزایش سرعت در برخی بزرگراه ها
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : شنبه 19 مهر1393
رایزنی بارزانی و کری همزمان با جنگ تن‌به‌تن در"کوبانی"

درگیری مدافعان کوبانی با تروریست های داعش به نبردهای تن به تن شهری و جنگ و گریز تبدیل شده است. همزمان کاترین اشتون و هم چنین نماینده سازمان ملل در امور سوریه خواستار همکاری ترکیه برای توقف جنایت های داعش در کوبانی شده اند.

مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان در گفت و گوی تلفنی با جان کری راه های حمایت از کوبانی را با وزیر خارجه امریکا بررسی کرد.

بر اساس گزارش ها، با ناکام ماندن حملات هوایی ائتلاف ضد داعش و هم چنین ادامه ممانعت دولت ترکیه از ورود کمک های تسلیحاتی و درمانی به کوبانی، داعش توانسته است در بخش های بیشترای از این شهر کردنشین نفوذ کند.

شبکه اسکای‌نیوز عربی به نقل از منابع کرد اعلام کردند که آن ها همچنان بخش گسترده‌ای از این شهر را تحت کنترل خود دارند و موفق شده‌اند تا با حملات در بخش جنوبی مقابله کنند و کمینی را علیه نیروهای داعش ترتیب داده‌اند که به هلاکت 10 تروریست داعشی انجامیده است.

به گزارش ایسنا، در همین حال دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که مبارزان کرد وارد درگیری‌های شدیدی در مرزهای مناطق شرقی کوبانی شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که افراد مسلح داعش پس از پیشروی‌های خود در شرق در کوبانی 40 درصد از این شهر را تحت تصرف خود دارند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین فاش کرد که افراد مسلح داعش پرچم‌های یگان‌های حمایت از مردم کرد را بر روی خودروهای خود نصب می‌کنند تا جنگنده‌های ائتلاف را گمراه سازند.

بر اساس اعلام منابع خبری کردی؛ بیشترین میزان درگیری ها در شرق و جنوب شرقی کوبانی در جریان است.

در پی ادامه درگیری‌ها در کوبانی که از 25 روز قبل آغاز شده است، استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه از ترکیه خواست تا برای جلوگیری از وقوع کشتار دسته جمعی در کوبانی توسط داعش کمک‌هایی ارائه دهد. او با بیان اینکه نگران است کشتار دسته جمعی سربرنیتسا که در آن هزار تن در سال 1995 کشته شدند، تکرار شود، از آنکارا خواست تا به افراد داوطلب اجازه دهد تا از مرز ترکیه عبور کرده و از نیروهای کرد که از شهر کوبانی دفاع می‌کنند، حمایت کنند.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواهان همکاری بیشتر این اتحادیه، ترکیه و دیگر کشورها برای مقابله با داعش شده است.

 

مخالفت رهبر کردهای سوریه با دخالت نظامی امریکا و ترکیه

این در حالی است که صالح مسلم در مصاحبه با خبرگزاری ریانوستی روسیه گفت ما به شدت از کمبود سلاح و مهمات در مقابل داعش تا دندان مسلح رنج می بریم و زنان و مردان ما با منفجر کردن خود میان اعضای داعش، به زندگی خود و دشمنانشان خاتمه می دهند. او تاکید کرد حملات انتحاری کردهای سویه علیه داعش بارها انجام گرفته و در آینده نیز این گونه حملات ادامه خواهد یافت.

صالح مسلم از روسیه و سایر کشورهای جهان خواست سلاح و مهمات در اختیار جنگجویان کرد در شهر کوبانی بگذارند. رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه با هر گونه ورود نیروهای نظامی  ترکیه و امریکا به خاک سوریه مخالفت کرد. او تایید کرد تعداد زیادی از نیروهای جنگجوی کُرد و غیر نظامیان دراثر حملات داعش کشته شده اند.داعشی ها نیز تلفاتی داشته اند.

همزمان با اعترض های مردم شهرهای کردنشین ایران با جنایات داعش در کوبانی، شهرهای اروپایی هم چنان صحنه اعتراض به جنایت تروریست ها در کوبانی است.

به گزارش ایسنا، هزاران تن جمعه شب در مرکز وین در حمایت از کردهای سوریه تظاهرات کردند. در حالی که منابع پلیس اعلام کردند که تعداد تظاهرکنندگان حدود 2000 تن بوده است، برگزارکنندگان این تظاهرات تعداد شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را حدود 7000 تن برآورده کرده‌اند.

در این تظاهرات تعدادی از کردها و احزاب و گروه‌های چپگرا در مقابل پارلمان تجمع کرده و خواهان همبستگی بین‌المللی با شهر کوبانی شدند که در آماج حملات داعش قرار دارد.

از سوی دیگر، ریاست اقلیم کردستان امروز اعلام کرد که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در تماس تلفنی با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص حملات تروریست‌ها به مناطق کردنشین سوریه و شهر کوبانی بحث و گفت‌وگو کرد.

در بیانیه ریاست اقلیم کردستان آمده است که این دو طرف درخصوص راه‌های پشتیبانی از شهر کوبانی سوریه و حفاظت از آن در مقابل تروریست‌های داعش گفتگو کرده و بر ادامه ائتلاف میان کردستان و آمریکا در جنگ علیه داعش تأکید کردند.:: برچسب‌ها: کوبانی, داعش در کوبانی, دولت ترکیه, اقلیم کردستان
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : شنبه 19 مهر1393
مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند قانون و فتوا را دور بزند

هاشمی رفسنجانی صبح امروز در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن، گفت: مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که چنانچه مصلحتی برای نظام تشخیص داده شود می‌تواند قانون و فتاوای شرعی را دور بزند و نظرات شورای نگهبان را نادیده بگیرد.

به گزارش تدبیر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  در ادامه سخنان خود در این همایش با اشاره به تاریخچه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب و زمانی که قانون اساسی در حال تصویب بود، هیچ نامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت و هیچ کس انتظار چنین نهادی را نداشت، اما واقعیات میدانی ابتدا امام خمینی (ره) و سپس سایرین را به این نتیجه رساند که با توجه به تغییر نظام یک خلأیی در مسائل کشور احساس می‌شود.

او با اشاره به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و بررسی این قانون در شورای انقلاب و تقدیم آن به امام خمینی (ره)، افزود: پس از این‌که پیش‌نویس قانون اساسی در شورای انقلاب مورد بحث قرار گرفت و تقدیم امام خمینی (ره) شد و علما نیز در باره آن اظهارنظرهایی کردند، هیچ کس بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی ولایت فقیه نداشت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه اظهار کرد: نخستین بار که در مجلس تصویب قانون اساسی بحث شد، بخش ولایت فقیه وظایف و اختیارات ولی فقیه تا حدودی در مجلس خبرگان تعیین شد اما مجددا" صحبتی از نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. اما پس از 10 سال از انقلاب زمانی که بن‌بست‌های متعددی در مسیر بوجود آمد، جای خالی نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام احساس شد.

او افزود: در آن زمان یک سری از قوانین بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در حال رفت و برگشت بود و با بن‌بست‌هایی مواجه شده بود. در نهایت امام به این نتیجه رسیدند که باید نهادی باشد تا این بن‌بست‌ها را برطرف نماید. این موضوع به اطلاع سران قوا رسید و ما نیز طی نامه‌ای از امام خواستیم که این ایده خود را اجرایی نماید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این‌که مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که اگر مصلحتی برای نظام تشخیص داده شود این مصلحت می‌تواند قانون اساسی و فتاوای شرعی را دور بزند و چنان‌که لازم بود نظرات شورای نگهبان را نادیده بگیرد، گفت: امام خمینی (ره) خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کردند و در ابتدا وظیفه تنظیم آیین‌نامه این مجمع را بر عهده اعضای آن نهادند. ما در تنظیم این آیین نامه برای این‌که مزاحم دیگر دستگاه‌ها نشویم محدودیت‌های بسیاری برای خود قائل شدیم، اما امام خمینی (ره) این آیین‌نامه را قبول نکردند و تأکید داشتند که مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر موردی باید مسائل را مطرح و بررسی کنند.

او در ادامه با بیان ‌این‌که تا زمان حیات امام خمینی (ره) چیزی به نام سیاست‌های کلی به شکل امروزی وجود نداشت، گفت: ایرادی که پس از امام خمینی (ره) احساس می‌شد این بود که جهت‌های خاصی برای بخش‌های مختلف کشور وجود ندارد و این موضوع ناهماهنگی‌های برای کشور بوجود می‌آورد. در همین راستا زمانی که قرار شد قانون اساسی اصلاح شود این موضوع نیز مطرح شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که سیاست‌های کلی هیچ سابقه و فرهنگی ندارد، اظهار کرد: امروز در بسیاری از ادارات بسیاری از مدیران از سیاست‌های کلی و مضمون آن اطلاعی ندارند در جامعه نیز به همین شکل است که مردم اطلاع چندانی از سیاست‌های کلی ندارند..

او همچنین افزود:در ابتدای کار نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ما باید قوانین مصوب مجلس را بررسی می‌کردیم تا با سیاست‌های کلی مغایرت نداشته باشد اما پس از مدتی رهبری بحث انطباق قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی را مطرح نمودند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به روند نظارتی مجمع در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: زمانی مصوبه‌ای از مجلس به دست ما می‌رسد از آنجایی که فرصت ما بسیار محدود است و ما وقت نمی‌کنیم تا بخش‌های کلی این مصوبات را ارزیابی کنیم موارد تخلف را به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم. شورای نگهبان نیز این موارد را به مجلس بازمی‌گرداند، اما مجلس می‌تواند این موارد را نپذیرد چرا که در مجلس هیچ داوری وجود ندارد و نمایندگان نیز می توانند به اصلاح این بخش‌ها رأی ندهند.

 هاشمی با اشاره به مشکلات موجود بر سر تدوین آیین‌نامه نظارتی مجمع، گفت: ما در زمان تدوین آیین‌نامه نظارتی با مشکلاتی از سوی قوای سه‌گانه مواجه بودیم آنها می‌خواستند که نظارت مجمع را محدود کنند اما ما نیز معتقد بودیم که آن‌طور که ما می‌گوییم باید باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که اگر دولتی تمایل به نظارت مجمع نداشته باشد اتفاق نمی‌افتد، گفت: در دوره آقای خاتمی این مشکل مطرح بود. ما در دوره ایشان جلسات بسیار طولانی با نمایندگان ایشان داشتیم اما آیین‌نامه نظارتی به اندازه خیلی محدودی اصلاح شد. ما در دوره آقای احمدی نژاد نیز با این مشکل روبرو بودیم؛ چرا که احمدی نژاد خیلی صریح می‌گفت که من اصلا مجمع را قبول ندارم و ابایی نیز از طرح این موضوع نداشت وقتی که سند چشم‌انداز نیز منتشر شد نیز هر کجا که این سند را قبول داشت عمل می‌کرد و در بخش‌هایی که مخالفت داشت عمل نمی‌کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین اضافه کرد: برنامه چهارم توسعه نیز که بر اساس سند چشم‌انداز تنظیم شده بود از آن جایی که ایشان این سند را قبول نداشتند تنها به میزان 23 درصد اجرایی شد.

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما یک مرتبه آیین‌نامه نظارتی مجمع را اصلاح کردیم و برای مقام معظم رهبری فرستادیم. این طرح 4 سال خدمت ایشان ماند تا این‌که اخیرا" آیین‌نامه جامع‌تری ابلاغ کرده‌اند. در تهیه آیین‌نامه اخیر نیز رهبری هیچ‌گونه مشورتی با ما نداشته‌اند، زیرا که می‌دانستند ما ملاحظه سایر دستگاه‌ها را می‌کنیم. ایشان معتقد هستند که سیاست‌ها کلی نظام جایگاهی اساسی دارد و واسطه‌ای میان قانون اساسی و بخش‌های اجرایی است.

هاشمی با تأکید بر این‌که این آیین‌نامه‌، آیین نامه‌ای مهم به حساب می‌آید، خاطر نشان کرد: ما تا کنون هیچ فشاری به دستگاه‌های اجرایی کشور نیاورده‌ایم و طبق این آیین‌نامه فقط از دستگاه‌ها گزارش می‌خواهیم. چنان‌چه این گزارش‌ها صحیح باشند آنها را می‌پذیریم و اگر اشتباه باشند یک مرتبه بازمی‌گردانیم چنانچه اصلاحات لازم صورت نگرفت ما به رهبری گزارش می‌کنیم و خود تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این‌که هیچ کیفری در نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار ما پیشگیری در نظارت است. آیین‌نامه مجمع نیز به ما اختیار کیفر و مجازات نمی‌دهد. ما به رهبری گزارش می‌دهیم و تصمیم‌گیری بر عهده ایشان است چرا که ناظر اصلی ایشانند و ما فقط نیابت از ایشان را داریم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به تصویب روزانه بسیاری از مقررات در هیأت دولت و همچنین قوه قضائیه، گفت: با وجود این‌که در قوه قضائیه روزانه مقررات بسیاری وضع می‌شود، آنها هیچ مصوبه‌ای برای ما ارسال نمی‌کنند همچنین همه دستگاه‌ها از جمله صداوسیما و نیروهای مسلح نیز مشمول آیین‌نامه نظارتی رهبری هستند.

 او در بخش دیگری از سخنان خود به با اشاره به اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: تاکنون اعتباری برای نظارت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام تخصیص نیافته است و مجمع با همان اعتبارات بسیار محدود قبلی خود در حال انجام وظایف خود است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن، اظهار کرد: امیدواریم که راهی که امروز آغاز شده است ادامه پیدا کند چرا که به نفع همگان است.:: برچسب‌ها: آیت الله هاشمی رفسنجانی, فتوا, سیاست‌های کلی نظام, مجمع تشخیص مصلحت
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 15 مهر1393
پلان آخر "ضرغامی" بهتره بگوییم پلان آخر "عزت"!

عزت صندلی ریاست عظیم‌ترین رسانه کشور را در سال 1383 از علی لاریجانی تحویل گرفت.

پارسینه نوشت: سال 83 سال دورخیز اصولگرایان برای "شرایط بعد از خاتمی" بود و ضرغامی به عنوان یک چهره نوظهور و نسل دومی در حالی به صندلی ریاست سازمان تکیه زد که محمود احمدی‌نژاد هم به عنوان یک نسل دومی دیگر با چراغ خاموش در شهرداری تهران برای ریاست جمهوری نقشه می‌کشید.

ضرغامی و احمدی‌نژاد شباهت‌های فراوانی با هم داشته و دارند و خیلی زود یکدیگر را در صحنه سیاست ایرانی پیدا کردند.

این ذوق‌زدگی ناشی از شباهت محمود و عزت‌الله طوری بود که صداوسیما در سال‌های 84 تا 88 عملاً یار دوازدهم دولت بود و کار تا آنجا پیش رفت که در جریان بازدید محمود احمدی‌نژاد از سازمان ضرغامی در اقدامی حیرت‌انگیز نام یکی از استودیوهای جدیدالتأسیس را به نام احمدی‌نژاد گذاشت.

ارادت ضرغامی و یاران ایثارگرانی‌اش به احمدی‌نژاد انقدر ادامه یافت که بدرقه باشکوهی برایش در سال 92 ترتیب دادند و احمدی‌نژاد آنقدر خیالش از عزت‌الله راحت بود که روی آنتن زنده تلویزیون برای دانشگاه غیرقانونی و تازه تأسیسش از مردم درخواست پول کرد حتی شماره حساب داد!

البته احمدی‌نژاد هم این مهربانی را با واگذاری زمین فوق‌العاده قیمتی نمایشگاه بین‌المللی به صداوسیما پاسخ داد.

حالا بعد از 10 سال ضرغامی می‌رود... هر چند همانطور که احمدی نژاد و ضرغامی با هم در صحنه سیاست صعود کردند، با هم نیز از همان افول می‌کنند.

نکته جالب رفتارهای عجیب و خاص عزت‌الله ضرغامی در آخرین هفته‌های حضور در جام جم است، انگار عزت‌الله دلش می‌خواهد با خاطره‌ای متفاوت و جنحالی و حتی عامه‌پسندانه غزل خداحافظی از سازمان را بخواند.

نگاه کنید به چند برنامه تلویزیونی در هفته‌های اخیر، آیا به نظر شما پخش ناگهانی این جنس از برنامه‌ها در این پرده آخر اتفاقی است؟

1- پخش برنامه سطرهای ناخوانده با رویکرد جنگ و سوالات بسیار صریح و "سابقاً غیر قابل پخش" از فرماندهان جنگ و عملاً محاکمه تلویزیونی فرماندهان دفاع مقدس

2- حضور بی‌سابقه و عجیب دو خانم با حجاب غیرمتعارف پوشیه و پخش سیاه و سفید این برنامه! از شبکه 2 که حتی اعتراض روحانیون و علما را برانگیخت تا آنجا که عده‌ای آن را تمسخر حجاب دانستند و این جمله عجیب در توجیه استفاده از پوشیه که "از چشم مردان اشعه‌ای خارج می‌شود که منجر به پیر و چروک شدن صورت زنان می‌شود".

3- ورود سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به دعوای خانوادگی دو مجری جنجالی (آزاده خانم نامداری و فرزاد خان حسنی) با دعوت خانوادگی از فرزاد حسنی و رونمایی از عروس جدید این خانواده در ویژه برنامه عید قربان

4- دعوت و گرفتن عکس یادگاری با جمیه بو پاشا چریک زن انقلابی الجزایر توسط رئیس سازمان صداوسیما که عکس یک روزنامه جام جم (ارگان صداوسیما) شد

5- تأیید و به رسمیت شناختن نگاه لمپن‌آمیز و به شدت مناقشه برانگیز مسعود ده‌نمکی به مقوله دفاع مقدس با پخش سریال معراجی‌ها از شبکه یک تلویزیون که تعجب طیف‌های مختلف جامعه حتی حجت‌الاسلام تویسرکانی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج شد.

علی لاریجانی بعد از پایان دوره ده ساله ریاست سازمان صداوسیما نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 شد، هرچند وی نتوانست از جام جم به پاستور برود ولی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال‌های 1384 تا 86 و مسئول اول پرونده هسته‌ای ایران شد و حتی بعد از حذف توسط احمدی‌نژاد عمر سیاسی‌اش نه تنها به پایان نرسید بلکه کرسی ریاست مجلس را در دو دوره متوالی از دست غلامعلی حدادعادل درآورد.

یک سوال ساده... آیا عزت‌الله ضرغامی بعد از ده سال ریاست بر رسانه ملی واجد "سرمایه سیاسی و مقبولیتی" میان اصولگرایان و افکار عمومی هست که بتواند راه علی لاریجانی را بپیماید؟

در پایان مطلب پارسینه آمده است: «پی‌نوشت: به مصداق عیبش گفتی هنرش نیز بگو؛ باید گفت عزت‌الله ضرغامی در طول این ده سال، اهل شکایت و شکایت‌کشی از رسانه‌ها و منتقدانش نبوده است.»:: برچسب‌ها: صداوسیمای عزت, احمدی نژاد, رسانه ی اصولگرایان
نويسنده : داود غفاری
تاريخ : سه شنبه 15 مهر1393